November 3, 2014

Text Pidato Bahasa Jawa tentang Hari pendidikan Nasional

loading...
Hari ini saya akan memberikan artikel bahasa jawa dengan judul Text Pidato bahasa jawa tentang Hari pendidikan Nasional text pidato tentang hari pendidika nasional ini di ambil dari LKS bahasa jawa kelas9, berikut adalah Text Pidatonya

Text Pidato Bahasa Jawa tentang Hari pendidikan Nasional

CONTOH TEXT PIDATO BAHASA JAWA - HARI PENDIDIKAN NASIONAL :Assalamualaikum Wr.wb

Bapak Kepala Sekolah Ingkang Kinurmatan
Bapak Ibu guru ingkang kawula bekteni
Para Karyawan Karyawati ingkang kinurmatan lan
Para rencang ingkang kula tresnani


  Sumangga kita sareng ngaturaken syukur dhumateng gusti ingkang Maha kuwaos ingkang sampun paring rahmat,taufik sarta hidayah saengga kita saged pinanggihan wonten panggenan ingkang sae pubika.

Para rawuh ingkang kinurmatan,

  Ing wekdal punika kula badhe medharaken bab pengetan Hardiknas lan dinten kebangkitan Nasional. Wonten ing pengetan dinten ageng punika kita sedaya saged mirsani bilih bangsa kita inggih bangsa indonesia taksih ketinggalan menewi dipunbandingaken laiyan bangsa sanes. Kitam minangka warga Indonesia ingkang "terpelajar" kedah saged ngrekadaya kangge mejangaken bangsa indonesia.

Para rawuh ingkang mangayu bagya,

Kita sedaya tamtu taksih emut kaliyan Bapak pendidikan nasional inggih punika Bapak Ki Hajar Dewantara, ingkang ageng sanged jasanipun tumrap pendidikan. Salah satunggalipun inggih punika ngedegaken sekolah Taman siswa ingkang nggadhah prinsip ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani. Prinsip punika taksih dipunagem ing donya pendidikan ngantos sapunika.

Para rawuh ingkang dahat kinurmatan,

  Nalika jaman penjajahan mengsahipun bangsa kita inggih punika para penjajah. Para pahlawan berjuang nglawan penjajah kangge kamardikan bangsa nanging sapunika kita kedah nglawan "kebodohan", narkoba, pornografi lan sapanunggalipun, ingkang saged ngrusak moral generasi mudha lan saged mbebayan tumrap kamajengan pendidikan.

Kados pundi caranipun supados  kebodohan saget ical saking bangsa indonesia punika ? Tamtu kemawon mboten namung kita nanging pamarentah ugi kedah cawe cawe supados aslinipun langkung sae. Kanthi cara punapa ?
  1. Pamarentah sampun nyanangaken wajib belajar 12 tahun
  2. Pamarentah ngedegaken sekolah sekolah wiwit TK ngantos Perguruan tinggi
  3. Pamarentah maringi bantuan sekolah ugi beasiswa dhumateng para siswa ingkang kacingkrangan nanging nggadhadi prestasi.

Sedherek shedherek ingkang knurmatan,

 Kita sedaya kedah ngregani jasa jasanipun para pahlawan. Ananging boten namung ziarah wonten pasaraenipun utawi upacara mangeti dintin ageng nasional kemawon, nanging saged kanthi cara :

  1. Kita minangka pelajar kedah sinau ingkang sregep
  2. Saget ngginakake wekdal kanthi sae kangge nambah kawruh
  3. Ningkataken iman lan taqwa
  4. Merangi narkoba, pornografi lan sapanunglipun ingkang saged ngrisak moral kita.

 Menawi kita sareng sareng merangi kebodohan mugi mugi para generasi mudha saget nglajengakan perjuanganipun para pahlawan lumantar ilmu ingkang migunani kangge bangsa lan Negara. Sumangga kita buktenaen menawi generasi mudha negara indonesia punika generasi mudha indkang cerdas, tangkas, saha nggadhadi budi pekerti luhur.

Para rawuh ingkang kanurmatan,

  Cekap semanten atur kawula. Menawi wonten atur kawula ingkang kirang nuju prana ugi tindak tanduk ingkan kirang suba kula nyuwun gunging pangaksami. Matur suwun.

Wassalamualaikum Wr.WbTrimakasih sekiana artikel tentang Text pidato bahasa jawa dengan tema Hari pendidikan nasional, trimakasih semoga bermanfaat Text Pidato Bahasa Jawa tentang Hari pendidikan Nasional Baca artikel menarik lainya seputar bahasa jawa di gerbangilmu.com, trimaksih.
loading...

Berkomentar dengan sopan dan benar, trimakasih.