July 4, 2014

Contoh Text Wawancara singkat dengan Bahasa Jawa

loading...
Contoh Wawancara Bahasa Jawa dengan 2 orang tokoh, berikut adalah contoh wawancara dalam bahasa jawa dengan 2 orang tokoh.caranipun nanem klapa kanthi bener supados asilipun katah


Sawijining dina pakdheku, kang asma Sawiji ditekani pawongan saka RRI, dheweke ana perlu wawancara ngenani carane nandur klapa kang bener. Pakdheku pancen pinter tetanem mligine tetanen klapa. Kebon klapane akeh tur wite uga subur subur. Mangakene iki wawancarane Pakdheku karo pawongan saka RI kang asma Mico Cassah.

Mico : "Sugeng siyang Pak Sawiji."

Sawiji: "inggih sugeng siyang mas. Mangga pinarak lenggah wonten mriki!"

Mico: "inggih inggih, matur suwun. Mekaten lho pak, Kula asma Mico Cassah saking RRI badhe nyuwun pirsa kaliyan bapak, babagan caranipun nanem klapa kanthi bener supados asilipun katah"

Sawiji: "O...mekaten. Inggih mas. Ingkang sepisan kedah nyawisaken pasiten. Pasiten dipun damel jogangan, ingkang badhe dipun tanemi kedah mawur. Dipunpacul lebetipun antawis 25-30 cm lan panjangipun kajumbuhaken kaliyan bibitipun."

Mico: "Lha... Caranipun ndamel bibit kados pundi Pak Waji?"

Sawiji: "Gampil kemawon kok mas. langkung rumiyin kapilah klapa ingkang sepuh utawi garing. Kasimpen ing papan eyom dangunipun kirang langkung setunggal wulan. Klapa bibit kaseset utawi dipun kepras secalakipun panggenan thikilan kirang langkung 5 cm lajeng kacelupaken larutan ozardrin 0,1 %. Sasampunipun kacelupaken larutan ozardin lajeng dipunkecambahaken ing bedhengan ingkang sampun kacawisaken. Kaprayogekaken madhep mangetan kaangkah bongkotipun klapa wonten wetan. Kaurug watara pupuk thikilan lan dipun sirami enjing sonten. Menawi sampun thukul watara 3cm bibit lajeng kapindhah dhateng bak utawa pholiback."

Mico: "Woalah... janjane gampil nggih pak? Lajeng larutan ozadrin wau mundhutipun wonten pundi?"

Sawiji: "Panjenengan nyuwun kemawon wonten toko bahan bahan kimia, mesthi wonten. Mangga lho mas, dipununjuk rumiyin wedangipun."

Mico: Inggih matur nuwun, Pak Waji."

Trimakasih sekian artikel dari gerbangilmu.com dengan judul  Contoh Text Wawancara singkat dengan Bahasa Jawa  semoga bermanfaat

loading...

Berkomentar dengan sopan dan benar, trimakasih.